• Home
  • Catalogues
  • Quality
  • News
  • Contact

Fankoil ure|aj je lamelne povr{ine za izmenu toplote, na kom se uz pomo} ventilatora odvija strujawe vazduha date prostorije. U odnosu na standardan radijator, vi{estruko pove}avaju povr{inu za emitovawe toplote zahvaquju}i oja~awima na cevima za izmenu toplote u vidu u~estalih sitnih rebara. Zahvaquju}i velikoj povr{ini za izmenu toplote, kao i ventilatoru uz pomo} kog se odvija vazdu{no strujawe, ure|aj je pogodan i za rashla|ivawe prostorija, ukoliko sistemom cirkuli{e hladna voda.

 

Fankoileri plafonski

 

Plafonski fan koiler : Plafonski fan koiler :
FPFC 684P FPFC 854P
Protok vazduha 680m3/h Protok vazduha 850m3/h
Kapacitet hladjenja 3680W Kapacitet hlađenja 4980W
Kapacitet grejaća 5480W Kapacitet grejača 7200W
Napon: 220-240V/50Hz Napon: 220-240V/50Hz
Weight poklopca 2,5kg Weight poklopca 4,5Kg
Weight unutrašnje jedinice 20kg Weight unutrašnje jedinice 23Kg
Dimenzija: 590x590x270 Dimenzija:752x752x293
šifra: 4200825 šifra: 4200830

Fankoileri zidni

 

Zidni fan koiler Zidni fan koiler
FZFC 400 FZFC 600
Protok vazduha 680m3/h Protok vazduha 1020m3/h
Kapacitet lađenja Kapacitet lađenja
Kapacitet grejanja Kapacitet grejanja
Napon 220V/50Hz Napon 220V/50Hz
Maksimalni radni pritisak 1,6 Mps Maksimalni radni pritisak 1,6 Mps
Weight 15kg Weight 18kg
Dimenzija 896 x 296 x 170 Dimenzija 1080 x 330 x 215
Šifra 4200815 Šifra 420080